Chính thức

Ra mắt máy chủ mới 10 giờ 01-10-2021 (thứ 7)